Regulamin

Dzień dobry!

Jeśli trafiłaś/eś do regulaminu oznacza to, że najprawdopodobniej zamawiasz lub myślisz o zamówieniu jednego z naszych e-booków. Jest nam mega miło, że obdarzyłeś nas zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami naszym sklepie. Moje książki inspirują, motywują, wpędzają w dobry nastój, edukują.

Dane rejestrowe firmy:

1 PUNKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 19, 81-777 Sopot, NIP: 5851438265

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o
sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych
w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym. W razie jakichkolwiek pytań,
jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail pisarka@monikakoszewska.pl

Miłej lektury,

Monika Koszewska

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie
poniższych pojęć:

1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3. Operator Płatności – Przelewy24.pl.

4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://
monikakoszewska.pl//regulamin

5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem monikakoszewska.pl

6. Sprzedawca – 1 PUKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 19, 81-777 Sopot, NIP:
5851438265

§2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż towaru. Pod
pojęciem towaru rozumie się pozycje dostępne na stronie internetowej
www.monikakoszewska.pl

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa
i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w
związku z korzystaniem ze sklepu www.monikakoszewska.pl, w tym określa:

a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w
ramach ze sklepu www.monikakoszewska.pl oraz

b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach e-Księgarni.

4. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania
postanowień Regulaminu.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach
formularzy dostępnych w Sklepie.

6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§3 Zasady składania zamówień

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem
strony internetowej www.monikakoszewska.pl.

2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza
dostępnego na stronie internetowej księgarni.

3. Oferta Księgarni ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji w
Księgarni oraz do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania
nowych towarów, odmowy realizacji zamówienia w razie braku towaru w
magazynie.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku
z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych
usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i
modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może
zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
pisarka@monikakoszewska.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i
nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie
rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania
reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail
składającego reklamację.

§4 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że książki dostępne w Sklepie
stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują
Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie
książek przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw
autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością
cywilną lub karną.

§5 Zawieranie i wykonanie umowy

1. W celu zakupu książek, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

a) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do
koszyka”,

b) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji
zamówienia i wybierając sposób płatności;

d) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale
niezbędna do dokonania zakupu,

e) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie
przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za
wybrane książki.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na
Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści
cyfrowych w postaci wybranych e-booków uważa się za zawartą między
Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na
adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Obsługę systemu płatności zapewniają Przelewy 24.pl (bezpieczeństwo
płatności online zapewnia Przelewy24.pl. – www.przelewy24.pl). Lista
obsługiwanych metod płatności: Visa, Visa Electron, MasterCard P24NOW,
Blik, Przelewy online, Apple Pay, Google Pay.

5. Realizacja zamówienia Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na
koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 48 godzin od złożenia
zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie
swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

6. Produkt zostaje wysłany na wskazany przez Kupującego przy zakupie.

7. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie
składania Zamówienia.

8. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna
jest w trakcie jego składania. Aktualna tabela zawierająca informacje o
kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy,
dostępna jest na stronach www.monikakoszewska.pl.

9. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę,
a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i
powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

10. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane
przez Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na
podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

11. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej (potocznie „kupujący na fakturę”) powinien w trakcie składania
Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz
numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić
wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania
numeru NIP Klienta..

§6 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą
umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze
Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z
prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować
termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany,
kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą
być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być
zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.

4. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Razem z towarem należy
zwrócić

otrzymany dowód zakupu. Towar należy przesyłać na adres:

1 PUNKT Sp. z o.o.

Ul. Emilii Plater 19

81-777 Sopot

5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny towaru wraz z kosztem dostawy.

6. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę
przesyłki na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

§7 Reklamacja

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć książkę wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli książka ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

a) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

c) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym
Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze
stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w
ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka
komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§8 Dane osobowe i pliki cookies

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się z
przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych
osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej
pod adresem:

https://monikakoszewska.pl/polityka-prywatnosci/


§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w
związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze
postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony
konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument
ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta
lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona
konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na
stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest
pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr

. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług.

§10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert,
promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw
nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych
przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin
obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu
zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do
konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma
prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez
usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej
formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176) oraz ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.05.2022

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu